Algemene voorwaarden van GV NOVITAS

Door het invullen en ondertekenen van het NOVITAS inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Gymnastiekvereniging NOVITAS Apeldoorn (in
deze overeenkomst GV NOVITAS). Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Inschrijving en opzegging

 1. Inschrijving geschiedt per kwartaal en wordt steeds automatisch verlengd tot wederopzegging. Door inschrijving wordt u
  verplicht het volledige lesgeld te voldoen.
 2. Het cursusjaar loopt parallel met het schooljaar van de regio Midden, dat start in augustus van enig jaar en eindigt in juni of juli daaropvolgend.
  De exacte looptijd wordt jaarlijks tijdig door GV NOVITAS gepubliceerd.
 3. Een eventuele opzegging dient uiterlijk te geschieden 30 dagen voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie. In alle gevallen
  dient er schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft GV NOVITAS het recht het
  lesgeld voor het nieuwe kwartaal bij u in rekening te brengen.
 4. Een opzegging is pas definitief wanneer de opzegging door de ledenadministratie van GV NOVITAS is bevestigd. De bevestiging geschiedt
  schriftelijk of per e-mail.
 5. Wanneer een leerling na aanvang van het kwartaal instroomt, wordt het lesgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het
  einde van het desbetreffende kwartaal met aftrek van de eerste twee lessen.
 6. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of om andere redenen die buiten de leerling liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Slaagt GV
  NOVITAS er niet in vervangende lessen aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het lesgeld aanvragen voor de niet genoten lesuren.
 7. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over het gehele kwartaal verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of
  blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan GV NOVITAS wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een – te veraf gelegen –
  andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van GV NOVITAS. Verzoeken om restitutie dienen steeds
  schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan de ledenadministratie van GV NOVITAS..
 8. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande schriftelijk te worden doorgegeven aan GV NOVITAS.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het lesgeld geschiedt door middel van een automatische incasso, waarvoor u GV NOVITAS machtigt via het aanmeldingsformulier. Deze machtiging vervalt automatisch wanneer de overeenkomst met GV NOVITAS rechtsgeldig is opgezegd.
 2. Bij instroming van een leerling in de loop van een kwartaal, wordt het lesgeld berekend naar verhouding van het aantal resterende lessen tot het
  einde van dat kwartaal minus de eerste twee lessen.
 3. De contributie voor het eerste kwartaal na inschrijving (of vanaf de lidmaatschapsdatum t/m het einde kwartaal) zal eenmalig worden verhoogd met
  het inschrijfgeld en, indien verschuldigd de bondscontributie.
 4. Indien u, na daartoe te zijn aangemaand, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, zal GV NOVITAS de vordering in handen gegeven van een
  incassobureau. Alle kosten die GV NOVITAS in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningkosten, incassokosten en overige
  buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.
 5. GV NOVITAS heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende leerling uit te sluiten van de lessen of van de zijde van
  GV NOVITAS het lidmaatschap zelfs op te zeggen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens GV NOVITAS die in ernstige mate in strijd
  zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van GV NOVITAS als lesgever dient te worden betracht, is GV NOVITAS niet
  aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodaties waar GV NOVITAS haar werkzaamheden
  uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is GV NOVITAS aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een
  les of cursus.
 2. GV NOVITAS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van
  veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van GV NOVITAS en of haar docenten.
 3. Voor gebreken terzake van (bijkomende) dienstverlening door GV NOVITAS is de aansprakelijkheid van GV NOVITAS beperkt tot maximaal een
  bedrag gelijk aan het contributiebedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat GV NOVITAS in het kader van de overeenkomst
  aan de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van GV NOVITAS of
  haar leidinggevende ondergeschikten
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door GV NOVITAS in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten
  Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van GV NOVITAS, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst
  te verrichten, is GV NOVITAS niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.
 5. Iedere aansprakelijkheid van GV NOVITAS dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
  desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van GV NOVITAS wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
  Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
  1. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal
   zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
  2. GV NOVITAS is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan
   zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie

 1. De leerling/cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.
 2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. GV NOVITAS adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat GV NOVITAS zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het
  zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 6. Klachtenregeling inzake machtsmisbruik

 1. GV NOVITAS hanteert een ‘Protocol machtsmisbruik’, dat op te vragen is via secrataris@novitas-apeldoorn.nl
 2. Dit protocol treft een regeling in geval van: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en dergelijke.
 3. Indien er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie, kan een klacht worden ingediend bij één van de vertrouwenspersonen van GV NOVITAS,
  mevrouw van Haren of de heer R.van Eck op resp. 055-5415773 of 055-5331297 of per e-mail via vertrouwenspersoon@novitas-apeldoorn.nl
 4. Genoemde vertrouwenspersonen zijn door het bestuur van GV NOVITAS benoemd. In geval van een klacht in het kader van ‘machtsmisbruik’ zal één
  van deze vertrouwenspersonen de betrokkene desgewenst en zo mogelijk opvangen en adviseren. Zonodig wordt de betrokkene vervolgens
  doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van GV NOVITAS zal vervolgens ook bij het leggen van de
  noodzakelijke contacten ondersteuning verlenen.

Artikel 7. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 1. Het aangaan van deze overeenkomst met GV NOVITAS houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens lessen en of cursus of enig ander
  door GV NOVITAS georganiseerd evenement, maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw kind wordt getoond.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door GV NOVITAS voor promotionele doeleinden gebruikt
  mogen worden.

Artikel 8. Toestemming gebruik e-mailadres voor informatievoorziening

 1. GV NOVITAS verplicht zich al haar leden voldoende te informeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat GV NOVITAS beschikt over een mailadres. Door
  opgave van een mailadres via het inschrijfformulier geeft u het bestuur van GV NOVITAS toestemming het adres voor dit doeleinde te gebruiken.
 2. GV NOVITAS verklaart de privacy in acht te nemen, het mailadres zorgvuldig te beheren en niet voor andere dan dit doeleinde te gebruiken.
 3. Indien leden niet beschikken over een mailadres dienen zij dit per omgaande aan te geven via ledenadministratie@novitas-apeldoorn.nl

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse
  rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Door het invullen en ondertekenen van het GV NOVITAS inschrijfformulier gaat u
  een overeenkomst aan met de Gymnastiekvereniging GV NOVITAS.

Door het invullen en ondertekenen van het GV NOVITAS inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de Gymnastiekvereniging NOVITAS ( ofwel GV
NOVITAS). Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.