Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is vanaf 1 juli 2021 van toepassing.

De nieuwe wet bevat strengere eisen ten aanzien van onder meer bestuurlijke besluitvorming en financiële transacties. Belangrijk is de verplichting procedures transparant vast te leggen. Dit om conflicten te voorkomen en er bij discussies met leden en externen op terug te kunnen vallen. GV NOVITAS heeft zowel de statuten als het huishoudelijk reglement al grotendeels aangepast. De voorbereiding voor de overige verplichte procedures zijn in volle gang. Zo is er ook een continuïteitscommissie vastgesteld. Vanaf 1 juli jongstleden zal er volgens de nieuwe richtlijnen gehandeld worden. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zullen de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige procedures officieel bekrachtigd worden.