Privacy Beleid

Met dit privacybeleid laten we u zien dat GV NOVITAS veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gymnastiekvereniging Novitas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van rechten omtrent je persoonsgegevens, deze respecteren en eenieder hier op willen wijzen.

Als Gymnastiekvereniging Novitas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Als er na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen zijn. Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Gymnastiekvereniging Novitas
secretaris@novitas-apeldoorn.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Gymnastiekvereniging Novitas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: het lid worden van de vereniging, het voeren van ledenadministratie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het verstrekken van informatie o.a. via nieuwsbrieven, het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere aangelegenheden binnen de vereniging. Bankgegevens worden gebruikt ten behoeve van financiële administratie, bijvoorbeeld voor het innen van contributie of het uitbetalen van vergoedingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens), telefoon en e-mailadres (contactgegevens), geslacht, geboortedatum, bankgegevens, VOG (verklaring omtrent gedrag).
Verstrekking aan derden De gegevens die aan ons verstrekt worden, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De gegevens die aan ons verstrekt worden, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien ons hier schriftelijk toestemming voor gegeven is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beeldmateriaal

Tijdens de lessen, wedstrijden, uitvoeringen of andere activiteiten kunnen beeldopnamen worden gemaakt voor publicatie op de website, sociale media, in de nieuwsbrieven of in promotiefolders van de vereniging. Voor het gebruik van deze beelden wordt schriftelijk toestemming gevraagd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gymnastiekvereniging Novitas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien aangegeven zullen de persoonsgegevens 25 jaar na beëindiging van het lidmaatschap gebruikt worden voor het benaderen van een bijzondere gebeurtenis.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • alle medewerkers, die actief zijn voor Gymnastiekvereniging Novitas, zijn gehouden aan geheimhouding;
  • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens

Betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegeven. Tevens kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook bestaat het recht de eigen gegevens door ons te laten overdragen aan betrokkene of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we hierover met ons contact op te nemen. Er is altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen bestaan, neem dan contact op met onze secretaris, secretaris@novitas-apeldoorn.nl.